Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Cây giống trà hoa vàng

Cửa hàng

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: 

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng hộp 200g

Cửa hàng

3.100.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 3%

Trà hoa vàng hộp 100g

Cửa hàng

1.600.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 11%

Trà hoa vàng túi 400g

Cửa hàng

5.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 8%

Trà hoa vàng túi 200g

Cửa hàng

3.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng 40g

Cửa hàng

640.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 9%

Trà hoa vàng 20g

Cửa hàng

360.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 10%

Trà hoa vàng túi 100g

Cửa hàng

1.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%

Trà túi lọc CameGold

Cửa hàng

80.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 20%

Trà hoa vàng túi 500g

Cửa hàng

8.000.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%

Cây giống trà hoa vàng

Cửa hàng

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: 

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng hộp 200g

Cửa hàng

3.100.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 3%

Trà hoa vàng hộp 100g

Cửa hàng

1.600.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 11%

Trà hoa vàng túi 400g

Cửa hàng

5.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 8%

Trà hoa vàng túi 200g

Cửa hàng

3.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng 40g

Cửa hàng

640.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 9%

Trà hoa vàng 20g

Cửa hàng

360.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 10%

Trà hoa vàng túi 100g

Cửa hàng

1.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%

Trà túi lọc CameGold

Cửa hàng

80.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 20%

Trà hoa vàng túi 500g

Cửa hàng

8.000.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%

Cây giống trà hoa vàng

Cửa hàng

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: 

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng hộp 200g

Cửa hàng

3.100.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 3%

Trà hoa vàng hộp 100g

Cửa hàng

1.600.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 11%

Trà hoa vàng túi 400g

Cửa hàng

5.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 8%

Trà hoa vàng túi 200g

Cửa hàng

3.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

Trà hoa vàng 40g

Cửa hàng

640.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 9%

Trà hoa vàng 20g

Cửa hàng

360.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 10%

Trà hoa vàng túi 100g

Cửa hàng

1.500.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%

Trà túi lọc CameGold

Cửa hàng

80.000đ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 20%

Trà hoa vàng túi 500g

Cửa hàng

8.000.000đ

Xuất xứ: 

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần sản phẩm lâm sản Đạp Thanh

Mua ngay

Xem thêm

- 6%
0868126288