Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Trên thế giới, chi Camellia L. có khoảng 350 loài và Trà hoa vàng là một nhóm trong số các loài thuộc chi này có hoa màu vàng. Việt Nam là một trong các trung tâm đa dạng sinh học có phân bố của Trà hoa vàng. Ở Việt Nam có 58 loài khác nhau thuộc chi Camellia L., trong đó có 27 loài Trà hoa vàng. Ba Chẽ – Quảng Ninh là một trong những nơi có sự xuất hiện đa dạng của nhiều loài Trà hoa vàng. Dưới đây tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của các mẫu Trà ở Ba Chẽ trong đề tài “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, xác định hàm lượng polyphenol, EGCG và thử một số tác dụng sinh học in vitro của Trà hoa vàng thu hái tại Ba Chẽ – Quảng Ninh” của Th.S Ngô Thị Thảo.

  • 1. Hàm lượng polyphenol trong lá Trà ( %TLK tuyệt đối)
TT Mẫu Ký hiệu mẫu Hàm ẩm (%) Định lượng polyphenol
Khối lượng (g) Độ hấp thụ Hàm lượng (%)
1 Camellia sp1. CA2 9,5 0,2003 0,366 20,10
2 C.chrysanthoides CA3 9,5 0,2006 0,142 6,21
3 C. chrysantha CA4.1 9,5 0,1999 0,167 7,79
4 C. chrysantha CA4.2 9,5 0,2006 0,147 6,52
5 Camellia sp2. CA5 9,5 0,2004 0,178 8,45
  • 2. Hàm lượng EGCG trong các mẫu Trà
STT Tên mẫu Ký hiệu mẫu Hàm ẩm (%) Định lượng EGCG
Khối lượng (g) Diện tích pic (mAU.s) Hàm lượng (%)
1 Camellia sp1. CA2 12,50 0,1999 1395,06 3,64
2 C. chrysanthoides CA3 12,00 0,5023 357,61 0,40
  • 3. Hoạt tính gây độc một số dòng tế bào ung thư của lá Trà

Tại nồng độ 100 (mg/ml), nhận thấy cả 4 mẫu nghiên cứu đều có khả năng ức chế trên 50% sự phát triển của 5 dòng tế bào ung thư. Kết quả được trình bày trong bảng:

TT Mẫu nghiên cứu Ký hiệu mẫu Hoạt tính ức chế sự phát triển

 tế bào ung thư (%)

MDA-BA-231 Hep-G2 SW480 SK-Mel2 LU-1
1 Camellia sp1. CA2 74,36 93,14 72,10 64,98 86,03
2 C. chrysanthoides CA3 93,46 98,43 73,26 88,33 79,65
3 C. chrysantha CA4.1 79,82 94,74 24,09 86,12 51,88
4 Camellia sp2. CA5 62,36 82,99 67,14 70,12 74,05
  • 4. Khả năng ức chế sự phát triển tế bào trên 5 dòng tế bào ung thư của 4 mẫu Trà được thể hiện qua giá trị IC50 được trình bày ở bảng:
TT Mẫu nghiên cứu Ký hiệu mẫu IC50 (µg/ml)
MDA-BA-231 HepG2 SW480 SK-Mel2 LU-1
1 C. chrysanthoides CA3 25,23 24,95 36,81 64,46 53,13
2 C. chrysantha CA4.1 33,98 31,62 >100 58,20 95,68
3 Camellia sp1. CA2 38,50 37,22 46,56 78,20 59,66
4 Camellia sp2. CA5 73,26 49,71 61,05 59,88 61,69 Kết quả xác định hoạt tính chống oxy hóa của các mẫu Trà
  •  5. Kết quả xác định hoạt tính chống oxi hóa của các mẫu Trà thông qua phép thử trung hòa gốc tự do của DPPH được thể hiện thông qua giá trị SC50 như ở bảng:
STT Mẫu nghiên cứu Ký hiệu mẫu

Giá trị SC50 của mẫu nghiên cứu

(µg/ml)

1 Camellia sp1. CA2 25,88
2 Camellia chrysanthoides CA3 42,43
3 Camellia chrysantha CA4.1 42,56

 

Như vậy, nghiên cứu đã khẳng định được sự có mặt của polyphenol và EGCG trong lá trà, hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng với ung thư của Trà hoa vàng thu hái tại vùng Ba Chẽ – Quảng Ninh.

0868126288